7th grade Jenson’s Grammar

Student assignments – Grammar 7

Aug. 24 – first class, no assignments due
31 – lessons 1, 2,3
Sept. 7 – lessons 4,5, test 1-5
14 – lessons 6,7
21 – lessons 8,9,10, test 6-10
28 – lesson 11,12
Oct. 5 – lessons 13-15 test 11-15
12 – lessons 16,17
19 – lessons 18-20 test 16-20
26 – lessons 21,22
Nov. 2 – lessons 23-25 test 21-25
9 – lessons 26-27
16 – lessons 28-30 test 26-30
30 – lessons 31,32
Dec. 7 – lessons 33-35 test 31-35

Jan. 4 – lessons 36-37
11- lessons 38-40 test 36-40
18- lessons 41,42
25- lessons 43-45 test 41-45
Feb. 1- lessons 46-47
8- lessons 48-50 test 46-50
15- lessons 51,52
22- lessons 53-55 test 51-55
Mar. 1- lesson 56,57
8- lessons 58-60 test 56-60
22- lessons61,62
April 5- lessons 63-65 test 61-65
12- lessons 66,67
19- lessons 68-70 test 66-70
26- lessons 71,72
May 3- lesson 73-75
10- test 71-75